Naší emailovou adresu info@judo-brno.cz si uložte do svého adresáře, aby Vám informace od nás nepadali do hromadných emailů nebo do SPAMU.

Přihláška z loňska Vám je letos automaticky převedena.

Pokud jste byli přihlášeni na "zrušenou" sezonu 2020/21, nezasílejte novou přihlášku.

Pro změnu tréninkové skupiny zašlete nám email.

______________________________________________________

V PŘÍPADĚ, ŽE NĚJAKÁ TRÉNINKOVÁ SKUPINA ZMIZELA V PŘIHLÁŠCE, NENÍ MOŽNÉ SE NA NI V TUTO CHVÍLI Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ JIŽ PŘIHLÁSIT - ZAŠLETE NÁM EMAIL.


Přihlášení do SK Tori Judo Brno na sezonu /

Vyplňte prosím uvedené údaje a označte v rozpisu termíny tréninků, min.2x/týdně. Trénink jednou týdně je možný pouze v úterý nebo pátek v 17hod.. Člesnký příspěvek 4.300,- (sezona /) + licence (pojištění) nutná k tréninkům a startům na turnajích.

Nevybráno
14:00 až 15:20
15:30 až 16:50
15:00 až 16:20 (skupina chodící pravidelně na turnaje, roč. 2009 a mladší)
17:00 až 18:20 (skupina chodící pravidelně na turnaje, roč. 2008 a starší)
Nevybráno
14:00 až 15:20
17:00 až 18:20
Nevybráno
15:30 až 16:50
Nevybráno
úterý přípravka 17:00 až 18:00 (cena 2 500 Kč + licence)
+300,- pro všechny věkové kategorie.
Máme již licenci platnou na z přípravky nebo z klubu, platba 300,- za novou licenci ´ proběhne až v lednu.
ano (+0 Kč)
ne
Odesláním formuláře potvrzujete, že berete na vědomí, že:
  • Členský příspěvek 4.300,- (sezona /) neobsahuje úrazové pojištění (pokud si přejete své dítě připojistit, učiňte tak ve své ZP nebo využijte možnosti svazové licence, která ÚP obsahuje);
  • Členský příspěvek 4.300,- je splatné v jedné částce od září v hotovosti na tréninku proti příjm. dokladu,
  • Členský příspěvek je nevratný (v případě dlouhodobé nemoci, úrazu, nebo pandemie je poskytována sleva na další školní rok, soustředění, judo akce),
  • jste se seznámil(a) s informacemi uvedenými níže, o způsobu jakým SK TORI Judo Brno,z.s. nakládá s osobními údaji, které za účelem členství dítěte dobrovolně poskytnul.

Podmínky a plnění - úrazové pojištění ČSJu

www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html

Vyplněním a odesláním přihlášky na přípravku oddílu dávám souhlas:

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb. ,v platném znění: Souhlasím s tím, aby klub a ČSJu zpracovával a evidoval mé osobní údaje (rodné číslo, bydliště a kontaktní údaje) poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v klubu a ČSJu. Dále souhlasím s tím, že klub je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do Centrální evidence ČSJu a současně České unii sportu a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k vedení evidence členské základny v ČR dle směrnic ČUS a MŠMT a k identifikaci sportovce při soutěžích. 

Klub a ČSJu se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. 

SOUHLAS se zpracováním a evidencí obrazových materiálů: Souhlasím s možností publikovat v tisku nebo v elektronických médiích mé fotografie a videonahrávky, které mne zachycují v souvislosti s činností klubu nebo ČSJu. Uvedený souhlas poskytuji po celou dobu registrace v klubu. 

Beru na vědomí, že je mojí povinností se seznámit se svým zdravotním stavem a všemi pravidly tréninků a akcí ČSJu, a to zejména s tím, že trénink nebo sportovní turnaj může být fyzicky náročný. Dále se zavazuji seznámit s platnou Směrnicí ČSJu o zdravotní způsobilosti aktivních členů ČSJu a řídit se jejími ustanoveními.
 

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů členů TORI Brno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (dále také jako GDPR)

Účelem tohoto dokumentu je úplný a srozumitelný popis způsobu, jakým dochází ke zpracování osobních údajů všech účastníků kurzů a jednorázových akcí pořádaných spolkem SK TORI Judo Brno,z.s., (dále jen „SKTJB“), IČ: 2277 0551, sídlem Pod Sirotkem 84, Radostice 664 46, a úplné seznámení takových osob s jejich právy.

1. Proč potřebuje SKTJB moje osobní údaje? 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem umožnění vaší docházky na vámi vybraný kurz juda a účast na vámi zvolených jednorázových akcí.

Osobní údaje členů jsou dále zpracovány za účelem zajištění vašeho odvozeného členství v Českém svazu juda, které je nezbytné pro vaši případnou účast na oficiálních akcích a turnajích pořádaný Českým svazem juda.

Přidružené členství v Českém svazu juda

1.1. Český svaz juda je páteřní organizací sdružující judistické kluby a organizace na území České republiky. Český svaz juda je pořadatelem oficiálních závodů Judo.

1.2. SKTJB je přímým členem s rozhodovacími právy v rámci Českého svazu juda ve smyslu Článku 8, odst. 2), písm. a), Stanov Českého svazu juda. Stanovy naleznete na odkazu zde.

1.3. Člen SKTJB se vznikem svého členství v SKTJB stává Odvozeným členem Českého svazu juda ve smyslu Článku 16, Stanov Českého svazu juda.

1.4. Člen SKTJB odesláním přihlášky vyslovuje souhlas se svým přihlášením do Českého svazu juda prostřednictvím SKTJB.

1.5. Členovi akademie z členství v Českém svazu juda nevyplývají žádné zvláštní povinnosti, které by nevyplývaly ze samotného členství v SKTJB.

1.6. Každý člen SKTJB má právo kdykoliv z Českého svazu juda vystoupit, a to buď jednostranným písemným prohlášením adresovaným přímo Českému svazu juda, nebo prostřednictvím vyjádření adresovaného předsedovi spolku SKTJB.

1.7. V případě vystoupení z Českého svazu juda není člen SKTJB oprávněn se účastnit soutěží pořádaných pod hlavičkou Českého svazu juda.

 

2. Jaké moje osobní údaje SKTJB spravuje?

  1. U každého člena zpracováváme tyto OÚ: Jméno, Příjmení, rodné číslo, datum narození, telefonní kontakt, jméno a příjmení jednoho z rodičů, kontaktní email a v případě celoročních kurzů podmíněných členstvím v SKTJB i průkazkovou fotografii.
  2. Dále zpracováváme doplňkové osobní údaje v podobě fotografií a záznamů, ale tyto pouze na základě udělení individuálního a dobrovolného souhlasu se zpracováním.

3. Jak dlouho SKTJB spravuje moje osobní údaje?

V SKTJB spravujeme vaše osobní údaje vždy jen na nezbytně nutnou dobu, což je v případě členů na dobu trvání členství.

V případě osobních údajů dle čl. 2, písm. b) údaje spravujeme osobní údaje do odvolání souhlasu s jejich zpracováním, případně do naplnění účelu, za kterým byly poskytnuty (podle toho, co nastane dříve). 

Po ukončení vašeho členství spravujeme osobní údaje pouze v rozsahu, který nám ukládá zákon (pokud tak činí).

4. Kdo je odpovědný za způsob spravování osobních údajů?

Správcem osobních údajů je spolek SK TORI Judo Brno,z.s., IČ: 2277 0551, sídlem Pod Sirotkem 84, Radostice 664 46. 

Funkci manažera pro správu a evidenci osobních údajů vykonává pan Lukáš Hořt, email: lukashort@seznam.cz, tel: +420 777 894 224 (dále jen „manažer“). 

Na manažera je možné se obracet s veškerými dotazy souvisejícími se správou osobních údajů, stejně jako s žádostmi o opravy, změny a doplnění osobních údajů. V případě, že je manager nedostupný, je možné se obrátit přímo na předsedu SKTJB.

5. Jaká práva mám v souvislosti s poskytnutými osobními údaji?

Máte právo být informován/a o rozsahu vašich osobních údajů, které spravujeme. Konkrétně máte právo na informace za jakým účelem údaje zpracováváme a komu jsou vaše osobní údaje zpřístupňovány. Můžete se kdykoliv v budoucnosti dotázat na totožnost námi najatých zpracovatelů a za jakým účelem jejich služby využíváme.

Dále máte právo požadovat opravu nebo výmaz, případně také omezení jejich zpracování. Můžete také vznášet námitky proti jednotlivým způsobům zpracování. 

V případě, že se budete domnívat, že s vašimi osobními údaji nakládáme v rozporu s GDPR nebo se zákonem, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorového úřadu). V tomto ohledu vás prosíme, abyste nás v případě vašeho podezření na protiprávní zpracování osobních údajů před samotným podáním stížnosti nejdříve upozornili, a my vám za to slibujeme, že uděláme vše pro to, abychom celou situaci vyřešili a dali do pořádku.

Máte také právo si vyžádat předání všech osobních údajů, které o vás spravujeme v jednoduché strojově čitelné podobě (textovém souboru), případně můžete požádat, abychom takto uspořádané vaše osobní údaje předali vámi určené třetí osobě.

Více informací o svých právech naleznete na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

6. Kdo má přístup k poskytnutým osobním údajům?

Správu vašich osobních údajů bereme velmi vážně, proto k těmto údajům má přístup jen nezbytně nutný okruh osob. 

Přístup ke spravovaným osobním údajům má manager pro správu a evidenci osobních údajů, zpracovatel, předseda spolku a dedikovaní zaměstnanci, pokud je to nezbytně nutné pro výkon jejich funkce. 

Pro úplnost dodáváme, že vaše osobní údaje předkládáme třetím osobám v případech, kdy nám zákon ukládá zpřístupnění vašich osobních údajů (např. v případě kontroly z finančního úřadu).

Dále vaše osobní údaje předáváme Českému svazu juda, za účelem vaší registrace pro oficiální turnaje.

Vaše základní identifikační osobní údaje jsou v nezbytném rozsahu předávány také našim sponzorům a poskytovatelům grantů, a to za účelem osvědčení personální způsobilosti SKTJB k získání příslušného plnění.

7. Kde jsou moje údaje fakticky uloženy?

Osobní údaje v elektronické podobě jsou uloženy na zabezpečeném dedikovaném serveru na území ČR. K osobním údajům na něm mají přímý přístup pouze oprávněné osoby dle předchozího článku. 

Osobní údaje v písemné formě jsou uloženy v prostorách SKTJB a jsou zabezpečeny mechanickým způsobem.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Děkujeme, že jste se seznámil/a s Informacemi o zpracování osobních údajů členů SKTJB a pokud budete mít k tomuto tématu jakékoliv dotazy, můžete se kdykoliv obrátit na managera nebo předsedu.

 

Závodní skupiny mají první trénink 25. 8. 2021´ V 17hodin

Tréninky oddílu začínají od 22. (středa) + 23. (čtvrtek) září 2021´

Tréninky babyJuda a přípravky v termínech od 1. 10. 2021´

 

Formuláře ke stažení

formulář pro lékařskou prohlídku

Tiskopis stačí vytisknout ve formátu A6 a nechat potvrdit u praktického lékaře. Razítko - datum nesmí být starší než 1 rok. Tento záznam je na turnajích přísně požadován a v případě že chybí, díťě nesmí startovat. Je to nekompromisně dodržováno. Chráníte s tím vaše díťě.   Lékařská...

RAWdobroty.cz - zdravé svačinky nejen pro děti, zdravé dorty a dezerty na narozeninové oslavy.

Novinky

Vázání pásku

www.youtube.com/watch?v=pdd-Qvsvm74&feature=youtu.be

RAW DOBROTY BRNO

RAW DORTY A DOBROTY BRNO Nejen pro děti a jejich zdravé mlsání :o)   Výrobky jsou 100% rostlinného původu bez přídavku cukru, bez lepku a bez jakýchkoliv chemických přísad. Tvoříme je pro Vás vždy čerstvé na objednávku. Všechny naše dobroty jsou vhodné pro vegany, vitariány, diabetiky,...

Nová kniha "JUDO" od slovenského kolegy Miloše Štefanovského

Džudo je v súčasnosti dynamický úpolový šport, ktorý má svoje pevné miesto v programe hier letnej olympiády od roku 1964. Od času, kedy boli v džude vytvorené pravidlá súťaženia, začali ľudia vnímať džudo aj ako športový výkon. Dnes, najmä vďaka vedeckým prístupom vieme, že...