Přihlášení na BabyJudo na sezonu 2020/21

Vyplňte prosím níže uvedené údaje, můžete si vybrat jakýkoliv z níže uvedených termínů Vám vyhovuje:

ZŠ Kotlářská, úterý 16:05 až 16:50 (2 200 Kč)
ZŠ Kotlářská, středa 16:30 až 17:15 (2 200 Kč)
ZŠ Kotlářská, čtvrtek 16:05 až 16:50 (2 200 Kč)
ZŠ Kotlářská, patek 14:30 až 15:15 (2 200 Kč)
pro děti MŠ Kotlářská, pátek 9:30 až 10:15 (1 800 Kč)
na jiném místě, uveďte prosím o pole níže, cena uvedena na letáčku
na jiném místě, uveďte prosím o pole níže, cena uvedena na letáčku s kompenzační slevou 600 Kč za březen až květen 2020
na jiném místě, uveďte prosím o pole níže, využijeme přihlášení na období říjen až prosinec (bez úhrady v rámci komenzace za březen až květen 2020)
Ano
Ne
Na č.ú.: FIO 260 1344 940 / 2010, do poznámky prosíme uvést jméno dítěte, VS: mobil zákon. zástupce
Hotově po skončení úvodní hodiny
+300,- (období - rok 2020).
+300,- (období - rok 2021).
Máme na rok 2020 již vyřízeno na letním soustředění.
Nemáme zájem.
+600,- (období - rok 2020 a 2021).
Odesláním formuláře potvrzujete, že berete na vědomí, že:
  • kurzovné neobsauje úrazové pojištění, pokud si své dítě přejete připojistit proti úrazu, můžete tak učinit na kterékoliv pobočce pojišťovny, nebo využít pojišťění ČSJu výše.
  • jste se seznámil(a) s informacemi uvedenými níže, o způsobu jakým SK TORI Judo Brno,z.s. nakládá s osobními údaji, které za účelem členství dítěte dobrovolně poskytnul.
  • kurzovné je nevratné (v případě dlouhodobé nemoci, úrazu, nebo pandemie je poskytována sleva na další školní rok, soustředění, judo akce).

Podmínky a plnění - úrazové pojištění ČSJu

www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html

Vyplněním a odesláním přihlášky do SK TORI Judo Brno z.s. dávám souhlas:

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb. ,v platném znění: Souhlasím s tím, aby klub a ČSJu zpracovával a evidoval mé osobní údaje (rodné číslo, bydliště a kontaktní údaje) poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v klubu a ČSJu. Dále souhlasím s tím, že klub je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do Centrální evidence ČSJu a současně České unii sportu a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k vedení evidence členské základny v ČR dle směrnic ČUS a MŠMT a k identifikaci sportovce při soutěžích. 

Klub a ČSJu se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. 

SOUHLAS se zpracováním a evidencí obrazových materiálů: Souhlasím s možností publikovat v tisku nebo v elektronických médiích mé fotografie a videonahrávky, které mne zachycují v souvislosti s činností klubu nebo ČSJu. Uvedený souhlas poskytuji po celou dobu registrace v klubu. 

Beru na vědomí, že je mojí povinností se seznámit se svým zdravotním stavem a všemi pravidly tréninků a akcí ČSJu, a to zejména s tím, že trénink nebo sportovní turnaj může být fyzicky náročný. Dále se zavazuji seznámit s platnou Směrnicí ČSJu o zdravotní způsobilosti aktivních členů ČSJu a řídit se jejími ustanoveními.
 

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů členů TORI Brno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (dále také jako GDPR)

Účelem tohoto dokumentu je úplný a srozumitelný popis způsobu, jakým dochází ke zpracování osobních údajů všech účastníků kurzů a jednorázových akcí pořádaných spolkem SK TORI Judo Brno,z.s., (dále jen „SKTJB“), IČ: 2277 0551, sídlem Pod Sirotkem 84, Radostice 664 46, a úplné seznámení takových osob s jejich právy.

1. Proč potřebuje SKTJB moje osobní údaje? 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem umožnění vaší docházky na vámi vybraný kurz juda a účast na vámi zvolených jednorázových akcí.

Osobní údaje členů jsou dále zpracovány za účelem zajištění vašeho odvozeného členství v Českém svazu juda, které je nezbytné pro vaši případnou účast na oficiálních akcích a turnajích pořádaný Českým svazem juda.

Přidružené členství v Českém svazu juda

1.1. Český svaz juda je páteřní organizací sdružující judistické kluby a organizace na území České republiky. Český svaz juda je pořadatelem oficiálních závodů Judo.

1.2. SKTJB je přímým členem s rozhodovacími právy v rámci Českého svazu juda ve smyslu Článku 8, odst. 2), písm. a), Stanov Českého svazu juda. Stanovy naleznete na odkazu zde.

1.3. Člen SKTJB se vznikem svého členství v SKTJB stává Odvozeným členem Českého svazu juda ve smyslu Článku 16, Stanov Českého svazu juda.

1.4. Člen SKTJB odesláním přihlášky vyslovuje souhlas se svým přihlášením do Českého svazu juda prostřednictvím SKTJB.

1.5. Členovi akademie z členství v Českém svazu juda nevyplývají žádné zvláštní povinnosti, které by nevyplývaly ze samotného členství v SKTJB.

1.6. Každý člen SKTJB má právo kdykoliv z Českého svazu juda vystoupit, a to buď jednostranným písemným prohlášením adresovaným přímo Českému svazu juda, nebo prostřednictvím vyjádření adresovaného předsedovi spolku SKTJB.

1.7. V případě vystoupení z Českého svazu juda není člen SKTJB oprávněn se účastnit soutěží pořádaných pod hlavičkou Českého svazu juda.

 

2. Jaké moje osobní údaje SKTJB spravuje?

  1. U každého člena zpracováváme tyto OÚ: Jméno, Příjmení, rodné číslo, datum narození, telefonní kontakt, jméno a příjmení jednoho z rodičů, kontaktní email a v případě celoročních kurzů podmíněných členstvím v SKTJB i průkazkovou fotografii.
  2. Dále zpracováváme doplňkové osobní údaje v podobě fotografií a záznamů, ale tyto pouze na základě udělení individuálního a dobrovolného souhlasu se zpracováním.

3. Jak dlouho SKTJB spravuje moje osobní údaje?

V SKTJB spravujeme vaše osobní údaje vždy jen na nezbytně nutnou dobu, což je v případě členů na dobu trvání členství.

V případě osobních údajů dle čl. 2, písm. b) údaje spravujeme osobní údaje do odvolání souhlasu s jejich zpracováním, případně do naplnění účelu, za kterým byly poskytnuty (podle toho, co nastane dříve). 

Po ukončení vašeho členství spravujeme osobní údaje pouze v rozsahu, který nám ukládá zákon (pokud tak činí).

4. Kdo je odpovědný za způsob spravování osobních údajů?

Správcem osobních údajů je spolek SK TORI Judo Brno,z.s., IČ: 2277 0551, sídlem Pod Sirotkem 84, Radostice 664 46. 

Funkci manažera pro správu a evidenci osobních údajů vykonává pan Lukáš Hořt, email: lukashort@seznam.cz, tel: +420 777 894 224 (dále jen „manažer“). 

Na manažera je možné se obracet s veškerými dotazy souvisejícími se správou osobních údajů, stejně jako s žádostmi o opravy, změny a doplnění osobních údajů. V případě, že je manager nedostupný, je možné se obrátit přímo na předsedu SKTJB.

5. Jaká práva mám v souvislosti s poskytnutými osobními údaji?

Máte právo být informován/a o rozsahu vašich osobních údajů, které spravujeme. Konkrétně máte právo na informace za jakým účelem údaje zpracováváme a komu jsou vaše osobní údaje zpřístupňovány. Můžete se kdykoliv v budoucnosti dotázat na totožnost námi najatých zpracovatelů a za jakým účelem jejich služby využíváme.

Dále máte právo požadovat opravu nebo výmaz, případně také omezení jejich zpracování. Můžete také vznášet námitky proti jednotlivým způsobům zpracování. 

V případě, že se budete domnívat, že s vašimi osobními údaji nakládáme v rozporu s GDPR nebo se zákonem, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorového úřadu). V tomto ohledu vás prosíme, abyste nás v případě vašeho podezření na protiprávní zpracování osobních údajů před samotným podáním stížnosti nejdříve upozornili, a my vám za to slibujeme, že uděláme vše pro to, abychom celou situaci vyřešili a dali do pořádku.

Máte také právo si vyžádat předání všech osobních údajů, které o vás spravujeme v jednoduché strojově čitelné podobě (textovém souboru), případně můžete požádat, abychom takto uspořádané vaše osobní údaje předali vámi určené třetí osobě.

Více informací o svých právech naleznete na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

6. Kdo má přístup k poskytnutým osobním údajům?

Správu vašich osobních údajů bereme velmi vážně, proto k těmto údajům má přístup jen nezbytně nutný okruh osob. 

Přístup ke spravovaným osobním údajům má manager pro správu a evidenci osobních údajů, zpracovatel, předseda spolku a dedikovaní zaměstnanci, pokud je to nezbytně nutné pro výkon jejich funkce. 

Pro úplnost dodáváme, že vaše osobní údaje předkládáme třetím osobám v případech, kdy nám zákon ukládá zpřístupnění vašich osobních údajů (např. v případě kontroly z finančního úřadu).

Dále vaše osobní údaje předáváme Českému svazu juda, za účelem vaší registrace pro oficiální turnaje.

Vaše základní identifikační osobní údaje jsou v nezbytném rozsahu předávány také našim sponzorům a poskytovatelům grantů, a to za účelem osvědčení personální způsobilosti SKTJB k získání příslušného plnění.

7. Kde jsou moje údaje fakticky uloženy?

Osobní údaje v elektronické podobě jsou uloženy na zabezpečeném dedikovaném serveru na území ČR. K osobním údajům na něm mají přímý přístup pouze oprávněné osoby dle předchozího článku. 

Osobní údaje v písemné formě jsou uloženy v prostorách SKTJB a jsou zabezpečeny mechanickým způsobem.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Děkujeme, že jste se seznámil/a s Informacemi o zpracování osobních údajů členů SKTJB a pokud budete mít k tomuto tématu jakékoliv dotazy, můžete se kdykoliv obrátit na managera nebo předsedu.

Tréninky BabyJuda na Kotlandě začínají od úterý 1. října 2019´ v 16:05 hod.

přijďte prosím na úvodní trénink v den, na který jste přihlášení (tzn., kdo je přihlášen na úterý, první "trénink - úvodní hodina" úterní skupiny proběhne v úterý 1. 10. v 16:05hod.) Stává se každý rok, že většina zájemců přijde již v úterý bez ohledu na tréninkovou skupinu a je z kapacitních důvodů obtížnější udržet kvalitu výuky.
 
Prosím o dochvilnost, pozdě příchozím dětem bývá často nepříjemné vstupovat do již spuštěného programu ostatních dětí... stydí se potom do tréninku zapojit. Trénink JUDA začíná i končí slavnostním pozdravem REI. 
 
Ať si trénink užijí již od začátku, úvodní hodina je pro děti již cvičební.
těšíme se na vás :-)
lukáš
 
s sebou prosím pro děti cvičební úbor - tepláky+triko+ponožky
 
POVINNÉ jsou PŘEZŮVKY (také pro doprovod) na cestu do tcv. a na toaletu, z hygienických důvodů je nevhodné chodit do tcv. na tatami naboso s nohama přímo z chodby nebo z toalety. Velmi často dochází při tréninku především starších věkových skupin k přímému kontaktu tatami také s obličejovou částí. 
 
Prosíme o vstřícnost k etiketě JUDA, psané již před více než 130lety.

Tréninková a závodní KIMONA na JUDO

Pokud chcete svému dítěti udělat radost originálním dárkem a neztrácet čas s voláním, můžete na trénink pořídit KIMONO přes náš objednávkový formulář.

kimono není na cvičení JUDA na BabyJudu nezbytné,

ale šetří školní cvičební úbor a hlavně zpevněný a prošitý límec KIMONA neřeže

během tahání a vychylování (při nácviku technniky) vaše dítě do krku.

 

Novinky

Vázání pásku

www.youtube.com/watch?v=pdd-Qvsvm74&feature=youtu.be

RAW DOBROTY BRNO

RAW DORTY A DOBROTY BRNO Nejen pro děti a jejich zdravé mlsání :o)   Výrobky jsou 100% rostlinného původu bez přídavku cukru, bez lepku a bez jakýchkoliv chemických přísad. Tvoříme je pro Vás vždy čerstvé na objednávku. Všechny naše dobroty jsou vhodné pro vegany, vitariány, diabetiky,...

Nová kniha "JUDO" od slovenského kolegy Miloše Štefanovského

Džudo je v súčasnosti dynamický úpolový šport, ktorý má svoje pevné miesto v programe hier letnej olympiády od roku 1964. Od času, kedy boli v džude vytvorené pravidlá súťaženia, začali ľudia vnímať džudo aj ako športový výkon. Dnes, najmä vďaka vedeckým prístupom vieme, že...